Od 01.01.2019. godine sva pravna lica koja daju ili uzimaju u najam sredstva (poslovne prostore, opremu…) u obavezi su svoje računovodstvo prilagoditi zahtjevima novog standarda MSFI-a 16.

Najznačajnija promjena koju uvodi MSFI 16 sadržana je u tome što će svi najmoprimci biti obvezni priznavati imovinu i obaveze u izvještaju o finansijskom položaju (bilansu stanja), neovisno o tome radi li se o finansijskom ili poslovnom (operativnom) najmu, osim u slučaju najma do 12 mjeseci (kratkoročni najam) ili najma imovine male vrijednosti. Navedeno znači da od 01.01. 2019. godine poslovni najam na velika vrata ulazi i postaje vidljiv u poslovnim knjigama i finansijskim izvještajima najmoprimaca. Vrijednost imovine u poslovnom najmu, kod najmoprimaca, će biti iskazana u aktivi kao pravo upotrebe imovine, a u pasivi će biti iskazane obaveze po najmu.

Dakle, sva pravna lica koja u najam uzimaju opremu, kancelarije, automobile i sl. u obavezi su ta sredstva bilansirati kao stalno sredstvo, za razliku od dosadašnjeg pristupa u kojem se ta sredstva nisu bilansirala već se računodstveno prikazivao isljučivo trošak najma. Prema novom MSFI-u 16, trošak najma kao pozicija u bilansu uspjeha više ne postoji (osim za kratkoročne najmove i najmove male vrijednosti), već se trošak po osnovu unajmljenih sredstava prikazuje kroz amortizaciju.