U ”Službenim novinama FBiH” broj 48/21 od 18.6.2021. godine objavljen je Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Ovim pravilnikom detaljnije se propisuje primjena odredaba Zakona o porezu na dohodak, način utvrđivanja oporezivog dohotka, način utvrđivanja godišnje porezne osnovice, način obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak, kriteriji plaćanja poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti u godišnjem paušalnom iznosu, oblik i način vođenja porezne kartice, oblik i način popunjavanja poreznih prijava i drugih evidencija, oblik i sadržaj poslovnih knjiga i evidencija na osnovu kojih se utvrđuje dohodak od samostalnih djelatnosti, način obračuna ubrzane amortizacije, oblik i sadržaj evidencija o dobicima koji se daju u nagradnim igrama i igrama na sreću i dr.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. od 26.6.2021. godine.

Novi Pravilnik preuzmite putem sljedećeg linka: PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK